به دلیل محدودیت ظرفیت پارکینگ ارائه خدمات پارکینگ نیازمند کسب تاییدیه کتبی از واحد رزرواسیون میباشد.
سایر اعلانات